תנאי שימוש באתר

כללי

מערכת האתר (להלן – המערכת "hogegim.co.il"), מציעה לך את השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו (להלן:"השירות") בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובכפוף לכל שינוי אשר יוכנס בתנאי השימוש בעתיד. רשות השימוש בשירות זה מותרת למטרות פרטיות ובלתי מסחריות בלבד. השימוש בשירות זה, מותנה בקריאת את כל תנאי השימוש המפורטים להלן ובהסכמה לתנאי שימוש אלה במלואם. אם אינך מסכימ/ה לתנאי שימוש אלה במלואם, הנך נדרש/ת לחדול מיד בשימוש בשירות ובאתר זה. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות, משתמש בשירות, ו\או גולש באתר.

שימוש בשירות, ו\או גלישה באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכל תנאי שימוש אלה במלואם.

קניין רוחני

המערכת תעשה ככל יכולתה על מנת לפרסם תכנים, טקסטים או\ו תמונות (להלן – תכנים) רק אחרי שנתקבלה רשותם של בעלי זכויות היוצרים של התכנים. במידה ופורסמו תכנים ללא קבלת רשות מבעלי זכויות היוצרים, הרי שהדבר נעשה בטעות ובתום לב. לתיקון הטעות ניתן לפנות אל מנהלי האתר. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר - לרבות בשם "חוגגים", "חוגגים בכיף" או "hogegim", בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי המערכת ו/או מטעמה ובכל קובץ גרפי, טקסט ו/או כל חומר אחר שבו – כל אלה והנובעים מהם שייכים למערכת האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן האמור בלא ציון מפורש ומובלט של מקורם, ובאישור בכתב ממערכת האתר.

למערכת האתר שמורה הזכות להחליט האם למחוק תוכן המופיע באתר, בעת בקשה מגולש או מכל גורם אחר.

הגבלת אחריות

פורטל חוגגים אינו אחראי למידע/תוכן ו/או דיוקם הנתונים הכלולים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר או בכל מכשיר קצה כלשהו בו מופיעים תכני האתר.

התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עצה/חוות דעת מקצועית.

מערכת האתר אינה מתחייבת, ואין באפשרותה להתחייב, כי השירות והמידע הכלול בו נקיים משגיאות וטעויות, או חסינים מפני קלקולים, תקלות, כשלים, חדירה בלתי מורשית או עמידות רשת האינטרנט. מערכת האתר לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר ובמידע המוצגים בשירות, או לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג בשירות על ידה או על-ידי צד ג' כלשהו. האחריות לאופן בו עושה המשתמש שימוש בשירות הינה על המשתמש בלבד. מערכת האתר לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות. לעניין סעיף זה "מערכת האתר" משמע הבעלים/המפעילים של פורטל "חוגגים".

כמו כן, האתר לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות (המלצות גולשים, מדריכים, פורומים, נתונים אודות עסקים מתחום האירועים). לאתר אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדורים מסוג זה. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות במדורים השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן. לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא יישא בכל אחריות.

האתר שומר לעצמו את הזכות, אך לא מתחייב, למחוק או לעדכן תכנים על פי שיקולו הבלעדי. ובכל מקרה, ניתן לפנות למערכת האתר בבקשה להסיר תכנים, ומערכת האתר תשמור לעצמה את הזכות לעשות כן.

האתר אינו מתחייב כי למידע המפורסם באתר לרבות תגובות לכתבות, תגובות בפורומים, מודעות פרסום תהיה הענות. האתר לא יהיה אחראי לכמות התגובות, מקורן, או לכל מעשה ו/או תוצאה הנובעים מהפרסום.

באתר מתפרסם מידע אודות עסקים בתחום האירועים והשמחות כגון: מחירים ו/או כתובות ו/או טלפונים ו\או תחומי עיסוק ונתונים נוספים אחרים. כל המידע מוגש כשירות לציבור והנו עשוי להתעדכן מדי פעם בהתאם לשיקוליו הבלעדיים של האתר. האתר לא אחראי על מידע זה, וממליץ לכל המשתמש במידע ו/או העלול להסתמך על תכניו, לבדוק את תוכנו באופן עצמאי.

מערכת האתר לא תישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי ופרסומי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות ו/או נתונים אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים או המפרסמים. האחריות הבלעדית חלה על המפרסם. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא תישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או עסקאות אחרות.

למשתמשים ו/או לבעלי העסקים בתחום האירועים לא תהיה כל דרישה\תביעה\טענה מסוג כל שהוא כלפי מערכת האתר. כל שימוש באתר והסתמכות על תכניו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתמש.

פרטיות המידע

בהרשמה לאתר, תתבקשו למלא פרטים מסוימים כגון שם משתמש ודואר אלקטרוני חוקי. כחלק מהחברות באתר, תקבלו לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם, הודעות בנושא מבצעים ותכנים שונים הקשורים לאירועים ושמחות והודעות מערכת של האתר. הודעות אילו הן חלק מהחברות ואינן ניתנות לביטול. המידע לא יועבר לשום גורם צד שלישי. במידה ותחליטו לבטל את החברות שלכם באתר, או במידה ותבקשו בפניה באימייל למערכת האתר, לא יישלחו אליכם יותר הודעות.

שינויים באתר והפסקת השירות

מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית מערכת האתר לשנות את מבנה האתר, לרבות השירותים, מראה האתר, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בשירותים אלה - בלא צורך להודיע על כך מראש לכל אדם ו/או משתמש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות למשתמשים בשירות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר או בעליה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע שינויים אלה או כל הנובע מהם.

המערכת רשאית להפסיק מתן השירותים הנזכרים לעיל, ו/או את הפעלת האתר בכללותו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת שתחפוץ, מבלי הודעה מוקדמת על כך לכל גורם שהוא, מראש ו/או בדיעבד. הנכם מצהירים בזאת כי לא תהיה לכם כל תביעה, דרישה ו/או טענה בהקשר זה, כמו גם בכל אחד מההקשרים הנזכרים לעיל.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל אביב בלבד.

גלישה מהנה.

בכל נושא, אנא צרו קשר עם info@hogegim.co.il

Booking.com